Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

Jsme spolek Folklor bez hranic Ostrava, z. s. se sídlem Pod Nemocnicí 2109/11, Ostrava – Poruba, IČO 22856013, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9287, a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje, které nám poskytnete

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete.

Osobní údaje, které získáváme jinak než přímo od vás

V rámci společných marketingových kampaních můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i my. Pro účely marketingových kampaní, případně pro účely řádného splnění smlouvy je můžeme kombinovat.

V případě, že vaše osobní údaje budou předány jinému subjektu, budeme vás o tom předem informovat včetně uvedení toho, komu osobní údaje předáváme. Pakliže někdo předá vaše osobní údaje nám, musí vás o tom rovněž předem informovat.

Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete

Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno.

Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)

Cookies

Automaticky zpracováváme i cookies. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout v Nastavení soukromí.

Verze pro mobilní telefony a mobilní aplikace

Vstupujete-li na naše webové stránky z telefonu, tabletu či podobného zařízení, tak je pro tyto přístroje optimalizujeme. Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme obdobným způsobem, jako v případě přístupu z počítače.

Jak vaše údaje zpracováváme

Online marketing

Používáme plugin Facebook Pixel (kód JavaScript vložený na našich webových stránkách), abychom získali data relevantní pro umístění nejefektivnějších reklam na Facebooku. Tento nástroj nám pomáhá měřit a optimalizovat účinnost naší reklamy a také vytvářet reklamní segmenty potenciálních zákazníků. Zpracovatelem je společnost Facebook, Inc. Souhlas s tímto zpracováním je vyjádřen souhlasem se zpracováním cookies. Další informace o nástroji naleznete na webových stránkách poskytovatele: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. 

Analytika

Shromažďujeme anonymizované a pseudoanonymizované údaje pomocí Google Analytics. Tento nástroj se používá k analýze provozu a chování na našich webových stránkách za účelem zlepšení našich stávajících služeb a marketingu. Zpracovatelem je společnost Google, Inc. Souhlas s tímto zpracováním je vyjádřen souhlasem se zpracováním cookies. Další informace o Google Analytics naleznete na adrese: www.policies.google.com.

Shromažďujeme anonymizované údaje pomocí služby Microsoft Clarity. Tento nástroj sleduje chování uživatelů na našich webových stránkách za účelem analýzy a následného zlepšování našich stávajících služeb. Zpracovatelem je společnost Microsoft. Souhlas s tímto zpracováním je vyjádřen souhlasem se zpracováním cookies. Další informace o Microsoft Clarity naleznete na adrese: www.clarity.microsoft.com.

Shromažďujeme anonymizované a pseudoanonymizované údaje pomocí Google Search Console. Tento nástroj se používá k analýze provozu a chování na našich webových stránkách za účelem zlepšení našich stávajících služeb a optimalizace pro vyhledávače. Zpracovatelem je společnost Google, Inc. Souhlas s tímto zpracováním je vyjádřen souhlasem se zpracováním cookies. Další informace o Google Analytics naleznete na adrese: www.policies.google.com.

Po jak dlouhou dobu shromažďujeme data

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání vašeho souhlasu. Standardně po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.
Pokud jsme vám poskytli konkrétní časový rámec, během kterého budeme vaše osobní údaje ukládat v souvislosti s konkrétním případem, tuto lhůtu nepřekročíme. Pokud jste nám udělili souhlas, nepřekročíme lhůtu, která byla stanovena při udělení souhlasu. 

Vaše práva

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

Žádosti související s využitím těchto práv posílejte Provozovateli elektronicky podepsané na emailovou adresu festival@fbho.cz, nebo fyzicky s úředně ověřeným podpisem na sídlo Provozovatele. Upozorňujeme, že žádosti musí obsahovat jednoznačnou a nezpochybnitelnou identifikaci žadatele.
Právo na přístup: Můžete nás požádat o potvrzení, zda vaše osobní údaje zpracováváme nebo nezpracováváme. Pokud ano, můžete požádat o některou z následujících informací: účely zpracování; rozsah zpracovávání údajů; kdo má přístup k vašim osobním údajům; jak dlouho je budeme zpracovávat; jaká máte práva a jak a odkud jsme údaje shromáždili.
Máte také právo získat kopii svých zpracovávaných osobních údajů, přičemž Provozovatel je oprávněn vám účtovat veškeré správní náklady s tím spojené do maximální přípustné míry podle práva.
Právo na opravu: Můžete nás požádat o opravu nebo doplnění svých osobních údajů, pokud jsou nesprávné nebo neúplné.
Právo na vymazání: Vaše osobní údaje jsme povinni odstranit, pokud již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; namítáte proti zpracování a neexistují žádné naléhavé důvody pro zpracování; požadavek je nám uložen zákonnou povinností nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním.
Právo na omezení zpracování: Dokud nevyřešíme jakékoli sporné záležitosti týkající se zpracování vašich osobních údajů, nemůžeme vaše osobní údaje zpracovávat jinak, než aby byly uloženy, zpracovány v souladu s vaším souhlasem, nebo zpracovány pro účely určení, provádění nebo hájení právních nároků.
Právo na námitku: Můžete vznášet námitky proti zpracování vašich osobních údajů za účelem vašich oprávněných zájmů, pokud není možné uplatnit právo na výmaz. V případě námitek proti zpracování vašich osobních údajů bude vaše námitka vyhodnocena a my odpovíme na to, zda vyhovíme této námitce a již nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje za daným účelem, nebo pokud jsme zjistili, že vaše námitka není relevantní a odůvodněná, budeme pokračovat ve zpracování vašich osobních údajů.
Právo na přenos: Osobní údaje, které se vás týkají a jsou získávány automatizovaně na základě souhlasu nebo smlouvy, můžete kdykoli získat ve strojově čitelném formátu. Máte také právo nechat tato data přenášet mezi správci.

Vaše osobní údaje chráníme

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně neposkytneme.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 1. 1. 2022.